ಶ್ರೀ ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರು…

0
1010

ಸಾತನೂರು (ಹೋ)

ಕನಕಪುರ (ತಾ)

ರಾಮನಗರ (ಜಿ)

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಬಿಟ್ಟು

Please enter your comment!
Please enter your name here